Behaviorální ekonomie
Kurz

Zaměření kurzu:

Kurz je pokročilým seznámením s interdisciplinárním oborem "ekonomie a psychologie". Budou identifikovány a na základě modelů behaviorální ekonomie vysvětleny hlavní empirické vzorce chování zjištěné experimentálně i z hospodářské reality. Pozornost bude věnována experimentální metodologii, výhodám a omezením současných ekonomických hypotéz. Od studentů je očekávána znalost ekonomie na bakalářské úrovni, zájem diskutovat o předestřených problémech a především snaha hledat jejich (vědecká) řešení. Velmi doporučováno je předchozí absolvování kurzu Ekonomie a psychologie.

Literatura:

Povinné: * a doporučené knihy/články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti behaviorálního práva a ekonomie. Řadu knih lze získat v elektronické knihovně KIE Books pod příslušnou sekcí kurzu (resp. pod kurzem 5IE412 — Behaviorální ekonomie).

 • * Baron, J. (2000): Thinking and deciding. Cambridge: Cambridge University Press ("B").
 • Binmore, K. (2008): Rational Decisions. Princeton: Princeton University Press.
 • * Camerer, C. (2003): Behavioral game theory: experiments in strategic interaction. New York: Russell Sage Foundation ("C").
 • * Camerer, C., Loewenstein, G., Rabin, M. (2004): Advances in behavioral economics. New York: Russell Sage Foundation ("CLR").
 • * Caplin, A., Schotter, A. (2008): The Foundations of Positive and Normative Economics: A Handbook. Oxford: Oxford University Press ("CS").
 • Gigerenzer, G., Selten, R. (2002): Bounded rationality: the adaptive toolbox. Boston: MIT Press.
 • Gilovich, T., Griffin, D. W., Kahneman, D. (2002): Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgement. Cambridge: Cambridge University Press.
 • * Kahneman, D., Tversky, A. (2000): Choices, values, and frames. New York: Russell Sage Foundation ("KT").
 • * Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A. (1982): Judgment under uncertainty: heuristics and biases. Cambridge: Cambridge University Press ("KST").
 • * Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (1999): Well-being: the foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation ("KDS").
 • * Loewenstein, G., Elster, J. (1992): Choice over time. New York: Russell Sage Foundation ("LE").
 • Loewenstein, G. (2007): Exotic Preferences, Behavioral Economics and Human Motivation. Oxford: Oxford University Press.
 • Smith, V. L. (2008): Rationality in economics: constructivist and ecological forms. Cambridge: Cambridge University Press.
 • MĚLI BYSTE ZNÁT: * Wilkinson, N. (2008): An introduction to behavioral economics. Houndmills: Palgrave Macmillan. [resp. + Klaes, M.  (2012), Revised Edition.]

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

E-mailová politika: Přednášející se bude snažit reagovat do 2. dne (ne-li, využijte kontakt na jeho T. A.). Váš e-mail by měl vždy obsahovat ident předmětu. E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v ISIS, zůstanou bez odpovědi. Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.

Do 3. týdne výuky lze kurz omluvit prostou žádostí, poté je nutno postupovat dle oficiální směrnice.

Hodnocení, 1: 90-100 %, 2: 75-89 %, 3: 60-74 %, 4+: 50-59 %, 4: 0–49 % (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu podstoupit ústní zkoušku).

 

Minitesty (15 bodů)

Každý týden (od 2.) bude studentům předložen minitest zaměřený na aplikaci myšlenek z povinných článků k dané přednášce. Z každého minitestu lze získat až 2 body do hodnocení kurzu; ze všech celkově 15 bodů.

Vypracování a prezentace semestrální práce (45 bodů)

 • Práci lze vypracovat samostatně či v týmu 2 studentů. Spolu-autoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce.
 • Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně (i) diskutovat metodologický problém uvnitř oboru ekonomie a psychologie nebo (ii) provést a vyhodnotit jednoduchý dosud neuskutečněný oborový experiment. Jsou k dispozici prostory a software k řadě ekonomických experimentů v LEE. Plánujete-li ekonomický experiment na počítačích v LEE, domluvte si jej s přednášejícím v dostatečném předstihu! Nebo (iii) využít probraných teorií a hypotéz při vysvětlení reálných ekonomických fenoménů (tj. užít reálná data). Práce by měla obsahovat min. 6 referencí na odborné články v daném tématu.
 • Studenti (či jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno do začátku přednášky v 8. týdnu výuky! Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu. Jsou upřednostňovány KH či postačuje zaslat e-mail v délce cca jedné A4 s názvem práce, hypotézou, způsobem zpracování a alespoň 3 články, na základě kterých bude práce vypracována. Student, který nebude mít schváleno zadání práce v termínu, je automaticky hodnocen coby nevyhověl. V 8. týdnu výuky proběhnou malé prezentace studentských "výzkummých záměrů" a budou určeni oponenti.
 • Výsledky semestrálních prací budou prezentovány ve stylu konferenčního příspěvku - tj. autor/ři cca v 15 minutách představí dosažené výsledky a reagují na připomínky oponentů a dalších motivovaných diskutujících - v jediném termínu ve zkouškovém období (patrně 3. týden). Práci je nutné odevzdat nejpozději týden před prezentací. Práce se posílají oponentovi.

Vypracování a přednesení posudku na práci kolegy/ů (10 bodů)

 • Každému studentovi bude přidělena semestrální práce, ke které vypracuje komentář/posudek na cca 2 až 3 stranách (ve struktuře konferenční oponentury, tj. včetně referencí na výzkum, který dosažené výsledky či metodu zpochybňuje, rozvádí, doplňuje - pro inspiraci vizte tyto dokumenty). Se svým komentářem vystoupí na prezentaci oponované práce.

Závěrečný test (30 bodů, 90 minut)

Bude vycházet z povinné literatury, povinných článků a přednášek. V testu bude vyžadována především aplikace poznatků v schématických příkladech. Budou vypsány 2 termíny ve zkouškovém období.

Rozvrh přednášek:

 • Ač je kurz "přednáškou", obě hodiny budou probíhat mechanismem "moderované debaty", tj. bude představeno dané téma či problém, nato bude následovat debata vycházející zejména z povinných článků. Syllabus proto obsahuje ke každému tématu povinné: * texty, studenti je musejí znát před hodinou (texty označené: (*) jsou velmi doporučované); technické dodatky a důkazy není nutné znát. Ostatní literatura je doporučená a bude (obvykle) zmíněna při představení probírané oblasti (slouží coby inspirace k tématu semestrální práce).
 • Obecně, postup kurzu je od identifikace základních "behaviorálních vzorců chování" (ze začátku budeme často opakovat/navazovat na poznatky z kurzu 5IE312/362) k reálným "ekonomickým fenoménům", proto je pro inspiraci k "aplikované" semestrální práci doporučováno nahlédnout na články od závěru k počátku.
 • Je pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.

 

1. + 2. Úvod kurzu + Diskuze o historii a metodologii behaviorální ekonomie (jak poznat dobrý model?). Krátký exkurz do sporů v experimentální ekonomii. Vyřeší vše terénní experimenty (field experiments)?

* Beshears, J. et al. (2008): How Are Preferences Revealed? Journal of Public Economics, 92(8-9), str. 1787-1794.
* Gabaix, X., Laibson, D. (2008): The Seven Properties of Good Models, také v CS.
* Loewenstein, G. (1999): Experimental Economics from the Vantage-Point of Behavioural Economics. The Economic Journal, 109(453), str. F25-F34.
(*) Ashraf, N. et al. (2005): Adam Smith, Behavioral Economist. Journal of Economic Perspectives, 19(3), str. 131-145.
(*) Berg, N., Gigerenzer, G. (2010): As-if behavioral economics: Neoclassical economics in disguise? History of Economic Ideas 18(1), str. 133-166.
(*) Bruni, L., Sugden, R. (2007): The Road Not Taken: How Psychology Was Removed from Economics, and How It Might Be Brought Back. Economic Journal, 117(516), str. 146-173.
(*) Eckel, C., Gintis, H. (2010): Blaming the Messenger: Notes on the Current State of Experimental Economics. Journal of Economic Behavior & Organization, 73(1), str. 109-119 (celé číslo JEBO bylo věnováno metodologickým sporům v EE, vřele doporučováno pro zájemce o EE).
Sims, C. A. (2010): But economics is not an experimental science. The Journal of Economic Perspectives, 24(2), str. 59-68.
Falk, A., Heckman, J. J. (2009): Lab Experiments Are a Major Source of Knowledge in the Social Sciences. Science 326(23), str. 535-538.
List, J., Sadoff, S., Wagner, M. (2011): So you want to run an experiment, now what? Some simple rules of thumb for optimal experimental design. Experimental Economics, 14(4), str. 439-457.
List, J. A. (2011): Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off. Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 3-16.
Card, D., DellaVigna, S., Malmendier, U. (2011): The Role of Theory in Field Experiments. Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 39-62.
Binmore, K. (2008): Rational Decisions. Princeton: Princeton University Press (kap. 1. dostupná on-line).

2. Klasifikace základních pojmů (heuristiky a předpojatosti) a hypotéz behaviorální ekonomie (aneb "co už byste měli znát" a "na co byste si měli dávat pozor"), empirické studie. CLR: kap. 1., KST: kap. 1., KT: kap. 27., L: kap. 1-4.

* DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372  (nejdůležitejší paper kurzu).
(*) Rabin, M. (1998): Psychology and Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), str. 11-46.
(*) Elster, J. (1998): Emotions and Economic Theory. Journal of Economic Literature, 36(1), str. 47-74.
Conlisk, J. (1996): Why Bounded Rationality? Journal of Economic Literature, 34(2), str. 669-700.
Harrison, G. W., List, J. A. (2004): Field Experiments. Journal of Economic Literature, 42(4), str. 1009–1055.

3. Zopakování projevů omezené racionality v rozhodování za rizika (prospektové teorie, B: kap. 10, 11, KT: kap. 1, 2, 7). Alternativní teorie rozhodování za rizika (+ teorie handicapu, psychologie stresu), KT: kap. 42., KST: kap. 2, 5, 8, 11, 16, 20, 23, 31., L.: kap. 6., C: kap. 8.

* Rabin, M., Thaler, R. H. (2001): Anomalies: risk aversion. The Journal of Economic Perspectives, 15(1), str. 219-232.
* Barberis, N. C. (2013): Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives, 27(1): str. 173-196.
* (kap. 2. a 4.) Croson, R., Gneezy, U. (2009): Gender differences in preferences. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 448-474.
(*) Köszegi, B., Rabin, M. (2006): A model of reference-dependent preferences. The Quarterly Journal of Economics, 121(4), str. 1133-1165.
(*) Camerer, C., Weber, M. (1992): Recent developments in modeling preferences: Uncertainty and ambiguity. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), str. 325-370.
(*) Genesove, D., Mayer, Ch. (2001): Loss Aversion and Seller Behavior: Evidence from the Housing Market. Quarterly Journal of Economics 116, str. 1233-1260.
(*) Starmer, C. (2000): Developments in Non-Expected Utility Theory: The Hunt for a Descriptive Theory of Choice under Risk. Journal of Economic Literature, 38(2), str. 332-382.
(*) Garbarino, E., Slonim, R., Sydnor, J. (2011): Digit ratios (2D: 4D) as predictors of risky decision making for both sexes. Journal of Risk and Uncertainty, 42(1), str. 1-26.
Robson, A. J. (2002): Evolution and Human Nature. The Journal of Economic Perspectives, 16(2), str. 89-106.
Bliege Bird, R., Smith, E. A. (2005): Signaling Theory, Strategic Interaction, and Symbolic Capital. Current Anthropology, 46(2), str. 221-248.
Gilboa, I., Postlewaite, A. W., Schmeidler, D. (2008): Probability and Uncertainty in Economic Modeling. The Journal of Economic Perspectives, 22(3), str. 173-188.
Camerer, C., Loewenstein, G., Weber, M. (1989): The Curse of Knowledge in Economic Settings: An Experimental Analysis. Journal of Political Economy, 97(5), str. 1232-1254.
Porcelli, A. J., Delgado, M. R. (2009): Acute stress modulates risk taking in financial decision making. Psychological Science, 20(3), str. 278-283.

4. Omezená pozornost, hledání, učení, L: kap. 8, C: kap. 6.

* Shah, A. K., Mullainathan, S., Shafir, E. (2012): Some Consequences of Having Too Little. Science, 338(6107), str. 682-685.
* Caplin, A., Dean, M., Martin, D. (2011): Search and Satisficing. American Economic Review, 101(7), str. 2899-2922.
* Andreoni, J., Mylovanov, T. (2012): Diverging Opinions. American Economic Journal: Microeconomics, 4(1), str. 209-232.
(*) Barber, B. M., Odean, T. (2008): All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors. Review of Financial Studies, 21(2), str. 785-818.
(*) Hirshleifer, D., Teoh, S. H. (2003): Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics, 36(1-3), str. 337-386.
(*) Karlan, D., McConnell, M., Mullainathan, S., Zinman, J. (2010): Getting to the Top of Mind: How Reminders Increase Saving. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 16205.
Camerer, C., Babcock, L., Loewenstein, G., Thaler, R. (1997): Labor supply of New York City cabdrivers: One day at a time. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), str. 407-441.
Farber, H. S. (2005): Is Tomorrow Another Day? The Labor Supply of New York City Cabdrivers. Journal of Political Economy, 113(1), str. 46-82.
Hirshleifer, D., Welch, I. (2002): An Economic Approach to the Psychology of Change: Amnesia, Inertia, and Impulsiveness. Journal of Economics & Management Strategy, 11(3), str. 379-421.
Gennaioli, N., Shleifer, A. (2010): What Comes to Mind. The Quarterly Journal of Economics, 125(4), str. 1399-1433.
Gabaix, X. et al. (2006): Costly Information Acquisition: Experimental Analysis of a Boundedly Rational Model. The American Economic Review, 96(4), str. 1043-1468.
Ariely, D., Loewenstein, G., Prelec, D. (2003): "Coherent arbitrariness": Stable demand curves without stable preferences. The Quarterly Journal of Economics, 118(1), str. 73-106.

4. + 5. Mezičasové preference, (ne)trpělivost, síla vůle; závislosti; viscerální faktory. Finanční chování domácností, chudoba. (kdo tápe v behaviorálním diskontování, zopakujte si: Frederick, S. et al. (2002): Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature, 40(2), str. 351-401 (či CLR: kap. 6)). L: kap. 7., B: kap. 19.

* Bryan, G., Karlan, D., Nelson, S. (2010): Commitment Devices. Annual Review of Economics, 2(1), str. 671-698.
* Danziger, S., Levav, J., Avnaim-Pesso, L. (2011): Extraneous factors in judicial decisions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(17), str. 6889-6892.
* Loewenstein, G. (1996): Out of Control: Visceral Influences on Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 65(3), str. 272-292.
(*) Read, D. (2006): Which side are you on? The ethics of self-command. Journal of Economic Psychology, 27(5), str. 681-693.
(*) Angeletos, G. M. et al. (2001): The Hyperbolic Consumption Model: Calibration, Simulation, and Empirical Evaluation. The Journal of Economic Perspectives, 15(3), str. 47-68.
(*) Fudenberg, D., Levine, D. K. (2006): A Dual-Self Model of Impulse Control. The American Economic Review, 96(5), str. 1449-1476.
(*) Metcalfe, J., Mischel, W. (1999): A Hot/Cool-System Analysis of Delay of Gratification: Dynamics of Willpower. Psychological Review, 106(1), str. 3-19.
(*) Bernheim, D., Rangel, A. (2004): Addiction and Cue-Triggered Decision Processes. American Economic Review, 94(5), str. 1558-1590.
(*) Mullainathan S., Shafir E. (2009): Savings Policy and Decisionmaking in Low-Income Households. v Barr, M., Blank, R. Insufficient Funds: Savings, Assets, Credit and Banking Among Low-Income Households. Russell Sage Foundation Press. str. 121-145.
Banerjee, A., Mullainathan, S. (2010): The Shape of Temptation: Implications for the Economic Lives of the Poor. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 15973.
Thaler, R. (1981): Some Empirical Evidence on Dynamic Inconsistency. Economics Letters, 8(3), str. 201-07.
Loewenstein, G. F., Prelec, D. (1993): Preferences for Sequences of Outcomes. Psychological Review, 100(1), str. 91-108.
Berg, N. et al. (2010): Inconsistency Pays? Time-inconsistent subjects and EU violators earn more. MPRA Paper 26589.
Giné, X. et al. (2010): Put Your Money Where Your Butt Is: A Commitment Contract for Smoking Cessation. American Economic Journal: Applied Economics 2(4), str. 213-235.
Jiga-Boy, G. (2010): So Much to Do and So Little Time. Psychological Science 21(12), str. 1811-1817.
Robinson, T., Berridge, K. (2003): Addiction. Annual Review of Psychology, 54, str. 25-53.
Shefrin, H. M., Thaler, R. H. (1988): The Behavioral Life-Cycle Hypothesis. Economic Inquiry, 26(4), str. 609-643.

6. Ekonomie štěstí (užitek prožívaný, zapamatovaný) a životní spokojenosti, mezinárodní komparace. KDS: část I., KT: kap. 37, 40, 42.

* Blanchflower, D. G., Oswald, A. J. (2004): Money, Sex and Happiness: An Empirical Study. Scandinavian Journal of Economics, 106(3), str. 393-415.
* Gilbert, D. T. et al. (1998): Immune Neglect: A Source of Durability Bias in Affective Forecasting. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), str. 617-638.
* Seery, M. D. et al. (2010): Whatever Does Not Kill Us: Cumulative Lifetime Adversity, Vulnerability, and Resilience. Journal of Personality and Social Psychology 99(6), str. 1025-1941.
(*) De Neve, J.-E., Christakis, N. A., Fowler, J. H., Frey, B. S. (2012): Genes, economics, and happiness. Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics, 5(4), str. 193-211.
(*) Kahneman, D. et al. (1997): Back to Bentham? Explorations of Experienced Utility. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), str. 375-405.
(*) Clark, A. E., Frijters, P., Shields, M. A. (2008): Relative income, happiness, and utility: An explanation for the Easterlin paradox and other puzzles. Journal of Economic Literature, 46(1), str. 95-144.
(*) Easterlin, R. A. (2001): Income and happiness: Towards a unified theory. The Economic Journal, 111, str. 465-484.
(*) Oswald, A. J. (1997): Happiness and Economic Performance. The Economic Journal, 107(445), str. 1815-1831.
Gilboa, I., Schmeidler, D. (2001): A Cognitive Model of Individual Well-Being. Social Choice and Welfare, 18(2), str. 269-288.
Mogilner, C. (2010): The Pursuit of Happiness. Psychological Science 21(9), str. 1348-1354.
Daly, M. C. et al. (2011): Dark Contrasts: The Paradox of High Rates of Suicide in Happy Places. Journal of Economic Behavior & Organization.
Lubian, D., Zarri, L. (2011): Happiness and Tax Morale: An Empirical Analysis. Journal of Economic Behavior & Organization 80(1), str. 223-243.
DeVoe, S. E., & House, J. Time, money, and happiness: How does putting a price on time affect our ability to smell the roses? Journal of Experimental Social Psychology(0).

7. + 8. Sociální preference (hry na ultimátum, diktátora, veřejné blaho, investora a správce, ad.); Důvěra. Vnější a vnitřní motivace (ne/poctivost). C: kap. 2., CLR: kap. 9, 21

* Aghion, P. et al. (2010): Regulation and Distrust. The Quarterly Journal of Economics, 125(3), str. 1015-1049.
* Bloom, N., Sadun, R., Van Reenen, J. (2012): The Organization of Firms Across Countries. The Quarterly Journal of Economics. doi: 10.1093/qje/qje029
* Mazar, N., Ariely, D. (2006): Dishonesty in everyday life and its policy implications. Journal of Public Policy & Marketing, 25(1), str. 117-126.
(*) List, J. A. (2006): The Behavioralist Meets the Market: Measuring Social Preferences and Reputation Effects in Actual Transactions. Journal of Political Economy, 114(1), str. 1–37.
(*) List, J. A. (2007): On the interpretation of giving in dictator games. Journal of Political Economy, 115, str. 482-493.
(*) Henrich, J., Ensminger, J., McElreath, R., Barr, A., Barrett, C., Bolyanatz, A., et al. (2010): Markets, religion, community size, and the evolution of fairness and punishment. Science, 327(5972), 1480-1484.
(*) Gneezy, U., List, J., Price, M. K. (2012): Toward an Understanding of Why People Discriminate: Evidence from a Series of Natural Field Experiments. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 17855.
(*) Gneezy, U. et al. (2011): When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives 25(4), str. 191-210.
(*) Rabin, M. (1993): Incorporating Fairness into Game Theory and Economics. The American Economic Review, 83(5), str. 1281-1302.
(*) Burton-Chellew, M. N., West, S. A. (2013): Prosocial preferences do not explain human cooperation in public-goods games. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(1), str. 216-221.
Stoop, J. et al. (2010): From the lab to the field: Cooperation among fishermen. MPRA Paper 28924.
Sobel, J. (2005): Interdependent Preferences and Reciprocity. Journal of Economic Literature, 43(2), str. 392-436.
Abbink, K., Herrmann, B. (2011): The Moral Costs of Nastiness. Economic Inquiry 49(2), str. 631-633.
Gneezy, A., Fessler, D. M. T. (2011): Conflict, sticks and carrots: war increases prosocial punishments and rewards. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. doi: 10.1098/rspb.2011.0805

8. Behaviorální teorie her a Malé prezentace C: kap. 1, 4, 5, 7, CLR: kap. 13.

* Camerer, C. F. (1997): Progress in Behavioral Game Theory. The Journal of Economic Perspectives, 11(4), str. 167-188.
(*) Samuelson, L. (2002): Evolution and Game Theory. The Journal of Economic Perspectives, 16(2), str. 47-66.
(*) Camerer, C. F. et al. (2004): A Cognitive Hierarchy Model of Games. Quarterly Journal of Economics, 119(3), str. 861-898.

9. „Ekonomie opomenutých proměnných” u rozhodování za rizika, v průběhu času a dosahování štěstí: Osobnostní charakteristiky, zejména q (obecná inteligence); Ekonomie identity; Vývojová behaviorální ekonomie.

* Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2005): Identity and the Economics of Organizations. The Journal of Economic Perspectives 19(1), str. 9-32 (lze přečíst i jejich knihu (2010): Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Princeton: Princeton University Press).
* Becker, A., Deckers, T., Dohmen, T., Falk, A., Kosse, F. (2012): The Relationship Between Economic Preferences and Psychological Personality Measures. Annual Review of Economics, 4(1), str. 453-478.
* Ramanathan S, et al. (2013): Macroeconomic environment during infancy as a possible risk factor for adolescent behavioral problems. JAMA Psychiatry, 70(2), str. 218-225.
(*) Almond, D., Currie, J. (2011): Killing me softly: The fetal origins hypothesis. The Journal of Economic Perspectives, 25(3), str. 153-172.
(*) Casey, B. J., et al. (2011): Behavioral and neural correlates of delay of gratification 40 years later. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(36), str. 14998-15003.
(*) Heckman, J. J. et al. (2008): The Economics and Psychology of Personality Traits. National Bureau of Economic Research.
(*) Almond, D., & Edlund, L. (2007): Trivers-Willard at birth and one year: evidence from US natality data 1983-2001. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 274(1624), 2491-2496.
(*) Andrews, R. J., Jargowsky, P., Kuhne, K. (2012): The Effects of Texas's Targeted Pre-Kindergarten Program on Academic Performance. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 18598.
Johnson, N. D., Nye, J. V. C. (2011): Does Fortune Favor Dragons? Journal of Economic Behavior & Organization 78(1-2), str. 85-97.
Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2000): Economics and Identity. Quarterly Journal of Economics 115(3), str. 715-753.
Hankins, S. et al. (2010): The Ticket to Easy Street? The Financial Consequences of Winning the Lottery. Review of Economics and Statistics 93(3), str. 961-969.
Reyn, v. E. (2011): Long-term health effects on the next generation of Ramadan fasting during pregnancy. Journal of Health Economics, 30(6), str. 1246-1260.

10. Behaviorální ekonomie korporací. Trhy práce (přednášky budou vycházet i z připravované knihy: Camerer, C.: Organizational Economics: A behavioral approach).

* Camerer, C. F.,  Malmendier, U. (2007): Behavioral Economics of Organizations. v Diamond, P.A., Vartiainen, H., Behavioral economics and its applications. Princeton: Princeton University Press.
* Ellingsen, T., Johannesson, M. (2007): Paying Respect. The Journal of Economic Perspectives, 21(4), str. 135-150.
* Pfeffer, J. (2007): Human Resources from an Organizational Behavior Perspective: Some Paradoxes Explained. The Journal of Economic Perspectives, 21(4), str. 115-134.
(*) Prendergast, C. (1999): The provision of incentives in firms. Journal of Economic Literature, 37(1), str. 7-63.
(*) Sherman, G. D., Lee, J. J., Cuddy, A. J. C., Renshon, J., Oveis, C., Gross, J. J., Lerner, J. S. (2012): Leadership is associated with lower levels of stress. Proceedings of the National Academy of Sciences. doi: 10.1073/pnas.1207042109
(*) Schwartz-Ziv, M., Weisbach, M. S. (v tisku): What do Boards Really Do? Evidence from Minutes of Board Meetings. Journal of Financial Economics(0). doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.04.011
(*) Fehr, E., Falk, A. (2002): Psychological Foundations of Incentives. European Economic Review, 46(4-5), str. 687-724.
(*) Ellison, G. (2006): Bounded Rationality in Industrial Organization. Cambridge: Cambridge University Press.
(*) Fisman, R., Sullivan, T. (2013):  The Org: The Underlying Logic of the Office. New York: Twelve.
Benabou, R., Tirole, J. (2003): Intrinsic and Extrinsic Motivation. Review of economic studies, 70(3), str. 489-520.
Bewley, T. F. (1998): Why Not Cut Pay? European Economic Review, 42(3-5), str. 459-490.
Perri, F. S. (2011): White-Collar Criminals: The ‘Kinder, Gentler’ Offender? Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 8(3), str. 217-241.
Magee, J. C., Kilduff, G. J., Heath, C. (2011): On the folly of principal’s power: Managerial psychology as a cause of bad incentives. Research in Organizational Behavior, 31(0), str. 25-41.

11. + 12. Behaviorální makroekonomie. Vliv kultury na ekonomické proměnné (náboženství, právní systém). Národní charaktery.

* Chhaochharia, V. et al. (2011): Prozac for Depressed States? Effect of Mood on Local Economic Recessions. SSRN.
* Guiso, L. et al. (2006): Does Culture Affect Economic Outcomes? The Journal of Economic Perspectives, 20(2), str. 23-48.
* Fisman, R., Miguel, E. (2007): Corruption, Norms, and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets. Journal of Political Economy, 115(6), str. 1020-1048.
(*) Bonds, M. H., Dobson, A. P., Keenan, D. C. (2012). Disease Ecology, Biodiversity, and the Latitudinal Gradient in Income. PLoS Biology, 10(12), e1001456. doi: 10.1371/journal.pbio.1001456
(*) Shariff, A. F., & Rhemtulla, M. (2012). Divergent Effects of Beliefs in Heaven and Hell on National Crime Rates. PLoS ONE, 7(6), e39048. doi: 10.1371/journal.pone.0039048
(*) Akerlof, G. A. (2002): Behavioral Macroeconomics and Macroeconomic Behavior. American Economic Review, 92(3), str. 411-433.
Miguel, E., Saiegh, S. M., Satyanath, S. (2011): Civil War Exposure and Violence. Economics & Politics, 23(1), str. 59-73.
D’Hernoncourt, J., Méon, P.-G. (2012): The not so dark side of trust: Does trust increase the size of the shadow economy? Journal of Economic Behavior & Organization, 81(1), str. 97-121.
Berggren, N., Elinder, M. (2012): Is tolerance good or bad for growth? Public Choice, 150(1), str. 283-308.
La Porta, R. et al. (2008): The Economic Consequences of Legal Origins. Journal of Economic Literature, 46(2), str. 285-332.
Spolaore, E., Wacziarg, R. (2009): The Diffusion of Development. Quarterly Journal of Economics, 124(2), str. 469-529.
Williamson, C., & Mathers, R. (2011): Economic freedom, culture, and growth. Public Choice, 148(3), str. 313-335

12. Behaviorální veřejná volba. Přesvědčování; politika a média (korupce) (Zmíníme přesah do 5IE405 - Behaviorální ekonomie a právo, motivovaní zájemci další zdroje naleznou tam.)

* McMillan, J., Zoido, P. (2004): How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru. The Journal of Economic Perspectives, 18(4), str. 69-92.
* Benabou, R., Tirole, J. (2006): Belief in a Just World and Redistributive Politics. The Quarterly Journal of Economics, 121(2), str. 699-746.
(* - povinné pro neabsolventy 5IE405) Bernheim, B. D., Rangel, A. (2005): Behavioral Public Economics: Welfare and Policy Analysis with Non-Standard Decision-Makers. National Bureau of Economic Research No. 11518.
(*) Zitzewitz, E. (2012): Forensic Economics. Journal of Economic Literature, 50(3), str. 731–769.
(*) Di Tella, R., Franceschelli, I. (2011): Government Advertising and Media Coverage of Corruption Scandals. American Economic Journal: Applied Economics, 3(4), str. 119-151.
(*) Botti, S., Iyengar, S. S. (2006): The dark side of choice: When choice impairs social welfare. Journal of Public Policy & Marketing, 25(1), str. 24-38.
(*) Glaeser, E. L. (2005): The Political Economy of Hatred. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), str. 45-86.
(*) Murphy, K. M., Shleifer, A. (2004): Persuasion in Politics. The American Economic Review, 94(2), 435-439.
(*) Gentzkow, M., Shapiro, J. M. (2010): What Drives Media Slant? Evidence from Us Daily Newspapers. Econometrica, 78(1), str. 35-71.
Sarafidis, Y. (2007): What Have you Done for me Lately? Release of Information and Strategic Manipulation of Memories. The Economic Journal, 117(518), str. 307-326.
Callander, S., Wilson, C. H. (2008): Context-Dependent Voting and Political Ambiguity. Journal of Public Economics, 92(3-4), str. 565-581.
DellaVigna, S., Kaplan, E. (2007): The Fox News Effect: Media Bias and Voting. The Quarterly Journal of Economics, 122(3), str. 1187-1234.
(*) Cialdini, R. B. (2001): Influence: Science and practice. Boston: Allyn & Bacon. (z knihy budou vycházet přednášky)

13. Behaviorální finance; Módnost, vliv ostatních.

* Hirshleifer, D. (2001): Investor Psychology and Asset Pricing. The Journal of Finance, 56(4), str. 1533-1597. (Jde v mnohém o opakování základních hypotéz behaviorální ekonomie.)
* Kremer, M., Levy, D. (2008): Peer Effects and Alcohol Use among College Students. Journal of Economic Perspectives, 22(3), str. 189-206.
(*) Camerer, C. (2006): Bubbles and fads in asset prices. Journal of Economic Surveys, 3(1), str. 3-41.
(*) Barberis, N., Thaler, R. H. (2003): A survey of behavioral finance. v: G.M. Constantinides, M. Harris, R. M. Stulz (eds.), Handbook of the Economics of Finance, 1, 1, chapter 18, str. 1053-1128.
Cohen, L. (2008): The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns. Journal of Political Economy, 116(5), str. 951-979.
Garber, P. M. (1990): Famous First Bubbles. The Journal of Economic Perspectives, 4(2), str. 35-54.
Bikhchandani, S. et al. (1998): Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades. The Journal of Economic Perspectives, 12(3), str. 151-170.
Das, P. K. (2011): Geographical Proximity and Mutual Funds’ Proxy Voting Behavior. Managerial and Decision Economics, 32(7), str. 425-437.
Lamont, O.A., Thaler, R. H. (2003): Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-Outs. Journal of Political Economy, 111(2), str. 227-268.
Hirshleifer, D., Shumway, T. (2003): Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather. Journal of Finance, 58(3), str. 1009-1032.
Shu, H. C., Hung, M. W. (2009): Effect of Wind on Stock Market Returns: Evidence from European Markets. Applied Financial Economics, 19(11), str. 893-904.
Floros, C. (2008): Stock Market Returns and the Temperature Effect: New Evidence from Europe. Applied Financial Economics Letters, 4(6), str. 461-467.