Behaviorální ekonomie a právo
Kurz

Zaměření kurzu:

Kurz nabízí hlubší seznámení se soudobými hypotézami behaviorální (psychologické) ekonomie teoreticky aplikovanými na oblast tvorby, výkladu a aplikace práva, jakož i behaviorální analýzu konkrétních právních norem. Tento přístup bude prezentován v kontrastu se stanovisky práva a ekonomie (Law and Economics) založenými na modelu racionální volby. Doporučováno je předchozí absolvování kurzu Ekonomie a psychologie

Literatura:

Povinné: * a doporučené knihy/články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti behaviorálního práva a ekonomie. Řadu knih lze získat v elektronické knihovně KIE Books pod příslušnou sekcí kurzu (resp. pod kurzem 5IE412 — Behaviorální ekonomie).

  • * Thaler, R.H., Sunstein, C.R. (2008): Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness. New Haven: Yale University Press („N“). [česky (2010): Nudge (Šťouch) Jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. Zlín: Kniha Zlín.]
  • * Sunstein, C.R. (2000): Behavioral Law and Economics. Cambridge: Cambridge University Press („BLE“).
  • * Parisi, F., Smith, V.L. (2005): The Law and Economics of Irrational Behavior. Stanford: Stanford University Press („LEIB“).
  • * Congdon, W.J., Kling, J., Mullainathan, J. (2011): Policy and Choice: Public Finance Through the Lens of Behavioral Economics. Washington: Brookings Institution Press („PCH“).
  • Foote, C.L., Goette, L., Meier, S., 2009. Policymaking Insights from Behavioral Economics. Federal Reserve Bank of Boston, Boston dostupné i on-line (pdf) („PIBE“).
  • Diamond, P.A., Vartiainen, H., 2007. Behavioral economics and its applications. Princeton University Press, Princeton („BEIA“).
  • Zimbardo, P., 2008. The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House Trade Paperbacks, New York („LE“).

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

E-mailová politika: Přednášející se bude snažit reagovat do 2. dne (ne-li, využijte kontakt na jeho T. A.). Váš e-mail by měl vždy obsahovat ident předmětu. E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v ISIS, zůstanou bez odpovědi. Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.

Průběžný test (30%, 60 minut):

Test se bude skládat z 9 otázek (5 otevřených otázek s krátkými odpověďmi po 2 bodech, 4 otázky na „řešení problému” po 5 bodech). Otázky budou zaměřeny na obsah povinných článků a přednášek. Test bude předložen v 11. týdnu výuky.

Vypracování semestrální práce (40%):

Práci lze vypracovat samostatně či v týmu 2 studentů. Spolu-autoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce. Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně (i) diskutovat metodologický problém uvnitř oboru ekonomie a psychologie nebo (ii) provést a vyhodnotit jednoduchý dosud neuskutečněný oborový experiment. Nebo (iii) využít probraných teorií a hypotéz při vysvětlení reálných ekonomických fenoménů (tj. užít reálná data). Práce by měla obsahovat min. 4 reference na odborné články v daném tématu (ve smyslu naprostého minima umožňujícího práci obhájit). Studenti (či jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno (!) do začátku přednášky v 8. týdnu výuky! Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu (ideálně v KH; postačuje však zaslat e-mail v délce cca jedné A4 s názvem práce, způsobem zpracování a základní literaturou). Pro inspiraci nahlédněte články uvedené k jednotlivým tématům či se stavte v KH. Student, který nebude mít schváleno zadání práce v termínu, je automaticky hodnocen coby nevyhověl. Semestrální práce se vkládají do relevantní odevzdávárny v ISIS (dle zvoleného termínu ústní zkoušky).

Aktivita na hodinách (30%):

  • Každý student musí vypracovat 2 referáty (každý cca 2 strany) na povinné články. Harmonogram referátů bude určen v 1. týdnu výuky (!) na přednášce. Každé cvičení nato bude přednesen referát, který by měl mít podobu velmi krátkého vyzdvižení hlavních zjištění článku (nikoliv jeho shrnutí!) a nato se zaměřit na rozšíření či kritiku jeho východisek, argumentace či závěrů. Je doporučováno odcitovat alespoň tři zdroje na podporu svých tvrzení. Referáty se odevzdávají do Odevzdávárny v ISIS min. 2 dny před referátem.
  • Aktivitou v diskuzích lze získat další body do hodnocení.
Do 3. týdne výuky lze kurz omluvit prostou žádostí, poté je nutno postupovat dle oficiální směrnice. Hodnocení, 1: 90-100 %, 2: 75-89 %, 3: 60-74 %, 4+: 50-59 %, 4: 0–49 % (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu podstoupit ústní zkoušku).

Rozvrh přednášek:

Syllabus obsahuje ke každému tématu povinné: * texty, studenti je musejí od 2. týdne znát před přednáškou (texty značené: (*) jsou velmi doporučované). Přednášky budou obvykle rozděleny na část (i) teoretickou, resp. na specifické experimenty či studie o individuálním chování a na část (ii) reálných ekonomických jevů, resp. aplikaci teorií či implikace pro hospodářskou politiku.
Povinný text bude na přednášce diskutován, nikoliv vykládán. Nenastudujete-li si jej, obvykle si velmi ztížíte pochopení látky na přednášce! Ostatní literatura je doporučená a bude (obvykle) zmíněna na přednáškách. Mnohé uvedené originální články byly rovněž přetištěny v editovaných knihách uvedených v Literatuře, je irelevantní, z kterého zdroje budete čerpat.
Je pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.

1. + 2. Úvod – vymezení předmětu a nástrojů behaviorální (psychologické) ekonomie. Přehled normativní ekonomie a psychologie. PCH kap. 1.-3.; LEIB kap. 1., 2., a 4.

(*) N: část I: Humans and Econs
(*) DellaVigna, S. (2009): Psychology and Economics: Evidence from the Field. Journal of Economic Literature, 47(2), str. 315-372.

Pokračování

* Rabin, M. (1998): Psychology and Economics. Journal of Economic Literature, 36(1), str. 11-46.
* N: část I: Humans and Econs
(*) Tversky, A., Shafir, E. (1992): Choice under conflict: The dynamics of deferred decision. Psychological Science, 3(6), 358-361.
(*) Karlsson, N., Loewenstein, G., Seppi, D. (2009): The ostrich effect: Selective attention to information. Journal of Risk and Uncertainty, 38(2), str. 95-115.
(*) Anderson, C. (2003): The psychology of doing nothing: forms of decision avoidance result from reason and emotion. Psychological Bulletin, 129(1), str. 139-167.
Dhar, R. (1997): Consumer preference for a no-choice option. Journal of Consumer Research, 24(2), str. 215-231.
Dhar, R., Nowlis, S. (1999): The effect of time pressure on consumer choice deferral. Journal of Consumer Research 25(4), str. 369-384.

3. Instituce, úvod do behaviorálního práva a ekonomie. Změna motivací, nudge (libertariánský paternalismus) v. paternalistický stát. BLE kap. 1.; zbytek N.

* Jolls, C., Sunstein, C. R., Thaler, R. (1998): A behavioral approach to law and economics. Stanford Law Review, 50(5), str. 1471-1550.
(*) Thaler, R. H., Sunstein, C. R. (2003): Libertarian paternalism. American Economic Review, 93(2), str. 175-179.
Jolls, C., Sunstein, C. R. (2006): Debiasing through law. Journal of Legal Studies, 35(1), str. 199-241.
Kahan, D. M., Braman, D. (2006): Cultural cognition and public policy. Yale Law & Policy Review, 24, str. 149.
Camerer, C. F., Issacharoff, S., Loewenstein, G., O’Donoghue, T., Rabin, M. (2003): Regulation for conservatives: Behavioral economics and the case for „asymmetric paternalism“. University of Pennsylvania Law Review, 151(3), str. 1211-1254.
Langevoort, D. C. (1998): Behavioral theories of judgment and decision making in legal scholarship: A literature review. Vanderbilt Law Review, 51(6), str. 1499-1540.

4.  + 5. Kritika přístupu nudge/behaviorálního práva a ekonomie/libertariánského paternalismu.

* Posner, R. A. (1998): Rational choice, behavioral economics, and the law. Stanford Law Review, str. 1551-1575.
* Jolls, C., Sunstein, C. R.,Thaler, R. (1998): Theories and tropes: A reply to Posner and Kelman. Stanford Law Review, 50(5), str. 1593-1608.
(*) Kelman, M. (1998): Behavioral economics as part of a rhetorical duet: A response to Jolls, Sunstein, and Thaler. Stanford Law Review, 50(5), str. 1577-1591.
Issacharoff, S. (1998): Can there be a behavioral law and economics? Vanderbilt Law Review, 51(6), str. 1729-1745.
Ulen, T. S. (1998): The growing pains of behavioral law and economics. Vanderbilt Law Review, 51(6), str. 1747-1763.

Pokračování

* Korobkin, R. B., Ulen, T. S. (2000): Law and behavioral science: Removing the rationality assumption from law and economics. California Law Review, 88(4), str. 1051-1144.
Mitchell, G. (2002): Why law and economics’ perfect rationality should not be traded for behavioral law and economics’ equal incompetence. Georgetown Law Journal, 91(1), str. 67-167.

6. Morální usuzování a smysl pro spravedlnost. LEIB kap. 14., 15, BLE kap. 11.

* Sunstein, C. R. (2005): Moral heuristics. Behavioral and Brain Sciences, 28(4), str. 531-541.
Shalvi, S., Handgraaf, M., De Dreu, C. (2011): People avoid situations that enable them to deceive others. Journal of Experimental Psychology, 47, str. 1096-1106.
Fehr, E., Kirchsteiger, G., Riedl, A. (1993): Does fairness prevent market clearing? An experimental investigation. The Quarterly Journal of Economics, 108(2), str. 437-459.
Kahneman, D., Knetsch, J., Thaler, R. (1986): Fairness as a constraint on profit-seeking: Entitlements in the market. American Economic Review 74, str. 728-741.

7. + 8. Rovnost, sociální spravedlnost, zdraví, vláda práva – hlavní cíle státu? LEIB kap. 11., PIBE kap. 4., BEIA kap. 5. 

* Korobkin, R. (2009): Libertarian Welfarism. UCLA School of Law, Law-Econ Research Paper No. 09-09.
(*) Sen, A. K. (1977): Rational fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory. Philosophy & Public Affairs, 6(4), str. 317-344.
(*) Ostrom, E. (2000): Collective Action and the Evolution of Social Norms. The Journal of Economic Perspectives, 14(3), str. 137-158.
Andreoni, J., Rao, J., Trachtman, H. (2011): Avoiding the ask: A field experiment on altruism, empathy, and charitable giving. NBER Working Paper No. 17648.

Pokračování, Radost a štěstí – hlavní cíle státu? PIBE kap. 6., 7.

* Layard, R. (2006): Happiness and public policy: a challenge to the profession. The Economic Journal, 116(510), str. C24-C33.
* Wilkinson, W. (2007): In pursuit of happiness research: Is it reliable? What does it imply for policy? Policy Analysis, 590, str. 1-41.
Di Tella, R. D., MacCulloch, R. J., Oswald, A. J. (2003): The Macroeconomics of Happiness. Review of Economics and Statistics, 85(4), str. 809-827.
Di Tella, R., & MacCulloch, R. (2006): Some Uses of Happiness Data in Economics. The Journal of Economic Perspectives, 20(1), str. 25-46.
Frank, R. H. (2008): Should public policy respond to positional externalities? Journal of Public Economics, 92(8-9), str. 1777-1786.

9. Trestní právo a regulace závislostí. LEIB kap. 10., 12. a 13.

* Levitt, S. D. (2004): Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not. The Journal of Economic Perspectives, 18(1), str. 163-190.
(*) van Winden, F. & Ash, E. (2009): On the Behavioral Economics of Crime. Review of Law & Economics, 8(1), 181–213.
(*) Garoupa, N. (2003): Behavioral Economic Analysis of Crime: A Critical Review. European Journal of Law and Economics, 15(1), str. 5-15.
(*) Ehrlich, I. (1996): Crime, Punishment, and the Market for Offenses. The Journal of Economic Perspectives, 10(1), str. 43-67.
(*) Robinson, T., Berridge, K. (2003): Addiction. Annual Review of Psychology, 54, str. 25-53.
Sharkey, C. M. (2006): Dissecting Damages: An Empirical Exploration of Sexual Harassment Awards. Journal of Empirical Legal Studies, 3(1), str. 1-45.
Babcock, L., & Pogarsky, G. (1999): Damage Caps and Settlement: A Behavioral Approach. Journal of Legal Studies, 28, str. 341-370.
Miron, J. A., & Zwiebel, J. (1995): The Economic Case Against Drug Prohibition. The Journal of Economic Perspectives, 9(4), str. 175-192.
Jacob, B., Lefgren, L., Moretti, E. (2007): The Dynamics of Criminal Behavior: Evidence from Weather Shocks. The Journal of Human Resources, 42(3), str. 489-527.
Dahl, G., & DellaVigna, S. (2008): Does Movie Violence Increase Violent Crime? National Bureau of Economic Research Working Paper Series, No. 13718.

10. Behaviorální veřejná volba, behaviorální veřejné finance (fiskální psychologie) a daňové právo. PCH kap. 4.-7. BLE kap. 16.

* McCaffery, E. J. Baron, J. (2006): Thinking About Tax. Psychology, Public Policy, and Law, 12(1), str. 106-135.
* Berger, J., Meredith, M., Wheeler, S. C. (2008): Contextual priming: Where people vote affects how they vote. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(26), str. 8846-8849.
(*) McCaffery, E. J., Slemrod, J. (2004): Toward an Agenda for Behavioral Public Finance. Cleo Research Papers Series, Law & Economics Research Paper Series.
(*) Wagner, R. E. (2006): States and the Crafting of Souls: Mind, Society, and Fiscal Sociology. Journal of Economic Behavior & Organization, 59(4), str. 516-24.
(*) McCaffery, E. J. (2009): Behavioral Dimensions of Tax Reform. University of Southern California Working Paper, 91.
(*) James, S. (2010): Combining the Contributions of Behavioral Economics and other Social Sciences in understanding Taxation and Tax Reform. Conference of the Society for the Advancement of Behavioral Economics.
Cullis, J. G., Lewis, A. (1997): Why People Pay Taxes: From a Conventional Economic Model to a Model of Social Convention. Journal of Economic Psychology, 18(2-3), str. 305-321.
Frey, B. S., Feld, L. P. (2002): Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis. CESifo.
Frey, B. S., Torgler, B. (2007): Tax Morale and Conditional Cooperation. Journal of Comparative Economics, 35(1), str. 136-59.
Balestrino, A. (2010): Tax Avoidance and the Endogenous Formation of Social Norms. Journal of Socio-Economics, 39(5), str. 601-609.
Lubian, D., Zarri, L. (2011): Happiness and Tax Morale: An Empirical Analysis. Journal of Economic Behavior & Organization (v tisku).
Torgler, B. (2003): To Evade Taxes or Not to Evade: That Is the Question. Journal of Socio-Economics, 32(3), str. 283-302.
Traxler, C. (2010): Social Norms and Conditional Cooperative Taxpayers. European Journal of Political Economy, 26(1), str. 89-103.
Wenzel, M. (2004): An Analysis of Norm Processes in Tax Compliance. Journal of Economic Psychology, 25(2), str. 213-28.
Wenzel, M. (2005): Misperceptions of Social Norms About Tax Compliance: From Theory to Intervention. Journal of Economic Psychology, 26(6), str. 862-883.
Martin, I. V. et al. (eds.) (2006): The New Fiscal Sociology: Taxation in Comparative and Historical Perspective. Cambridge University Press, Cambridge.
Monotématické číslo (2011): Journal of Public Economic Theory o behaviorální veřejné ekonomii, 13(5), ,str. 631–882.

Pokračování, Vnitřní a vnější motivace.

* Gneezy, U. et al. (2011): When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives 25(4), str. 191-210.
Gneezy, U., List, J. (2006): Putting behavioral economics to work: Testing for gift exchange in labor markets using field experiments. Econometrica 74, str. 1365–1384.
Bénabou, R., Tirole J. (2006): Incentives and prosocial behavior. American Economic Review 96, str. 1652-1678.
Kreps, D. (1997): Intrinsic motivation and extrinsic incentives. American Economic Review 87, str. 359-64.

11. Pokračování + Firemní a finanční právo, regulace (nejen) finančního trhu. Finanční gramotnost. BLE kap. 5., LEIB kap. 20., 21.

* Campbell, J. Y., Jackson, H. E., Madrian, B. C., Tufano, P. (2011): Consumer Financial Protection. Journal of Economic Perspectives, 25(1), 91-114.
* Langevoort, D. C. (1997). Organized illusions: A behavioral theory of why corporations mislead stock market investors (and cause other social harms). University of Pennsylvania Law Review, 146(1), str. 101-172.
(*) Wright, J. D. (2006): Behavioral Law and Economics, Paternalism, and Consumer Contracts: An Empirical Perspective. NYU Journal of Law & Liberty, 2, 470-511.
(*) White, L. J. (2010): Markets: The Credit Rating Agencies. Journal of Economic Perspectives, 24(2), str. 211-226.
Langevoort, D. C. (2002). Taming the Animal Spirits of the Stock Markets: A Behavioral Approach to Securities Regulation. Northwestern University Law Review, 97(1), 135-188.
Hanson, J. D., Kysar, D. A. (1999): Taking behavioralism seriously: some evidence of market manipulation. Harvard Law Review, str. 1420-1572.
Bernheim, B. D., Garrett, D. M., & Maki, D. M. (2001): Education and saving: The long-term effects of high school financial curriculum mandates. Journal of Public Economics, 80(3), str. 435-465.
Benartzi, S., & Thaler, R. H. (2007): Heuristics and Biases in Retirement Savings Behavior. The Journal of Economic Perspectives, 21(3), str. 81-104.

12. Rozhodování soudců. Coasův teorém a majetnický efekt – vlastnictví. BLE kap. 8.

* Guthrie, C., Rachlinski, J. J.,Wistrich, A. J. (2007): Blinking on the bench: How judges decide cases. Cornell Law Review, 93(1), str. 1-44.
* Rachlinski, J. J., Jourden, F. (1998): Remedies and the Psychology of Ownership. Vanderbilt Law Review, 51, str. 1541-1582.
(*) Plott, C. R., & Zeiler, K. (2011): The Willingness to Pay/Willingness to Accept Gap, the Endowment Effect, Subject Misconceptions, and Experimental Procedures for Eliciting Valuations: Reply. The American Economic Review, 101(2), str. 1012-1028.
Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. (1991): Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives 5, str. 193-206.
Korobkin, R. (2003): The endowment effect and legal analysis. Northwestern University Law Review, 97(3), str. 1227-1293.
Isoni, A., Loomes, G., Sugden, R. (2011): The Willingness to Pay/Willingness to Accept Gap, the Endowment Effect, Subject Misconceptions, and Experimental Procedures for Eliciting Valuations: Comment. The American Economic Review, 101(2), str. 991-1011.
Rossano, F., Rakoczy, H., Tomasello, M. (2011): Young children’s understanding of violations of property rights. Cognition, 121(2), str. 219-227.

13. Obchodní smlouvy, status quo bias a právo odpovědnosti. BLE kap. 4., LEIB 17.-19. (Intelektuální vlastnictví)

* Korobkin, R. (1998): The Status Quo Bias and Contract Default Rules. Cornell Law Review 83(3), str. 608-687.
* Loewenstein, G., Issacharoff, S., Camerer, C., Babcock, L. (1993): Self-serving assessments of fairness and pretrial bargaining. The Journal of Legal Studies, 22(1), str. 135-159.
Články v Symposium: The Economics of Liability v (1992) The Journal of Economic Perspectives 5(3), str. 3-136.
Eisenberg, M. A. (1994): Limits of Cognition and the Limits of Contract, The Stanford Law Review, 47, str. 211-260.
Jolls, C. (1997): Contracts as bilateral commitments: A new perspective on contract modification. The Journal of Legal Studies, 26(1), str. 203-237.
Bar-Gill, O., Ben-Shahar, O. (2004): Threatening an „Irrational“ Breach of Contract. Supreme Court Economic Review, str. 143-170.
Viscusi, W. K. (2000): Corporate Risk Analysis: A Reckless Act? Stanford Law Review, 52(3), str. 547-597.