Ekonomie a psychologie
Kurz

Zaměření kurzu:

Kurz je úvodem do psychologie ekonomického rozhodování a jednání; pomocí experimentálních a reálných dat bude ukázáno jak psychologické fenomény mohou ovlivňovat chování jednotlivců a dynamiku celých ekonomik. Od studentů je očekávána znalost ekonomie na bakalářské úrovni, zájem diskutovat o předestřených problémech a především snaha hledat jejich (vědecká) řešení.

Literatura:

Povinné: * a doporučené knihy/články k jednotlivým tématům a aktuální články z oblasti ekonomie a psychologie. Řadu knih lze získat v elektronické knihovně KIE Books pod příslušnou sekcí kurzu (resp. pod kurzem 5IE412 – Behaviorální ekonomie).

 • Akerlof, G. A., Shiller, R. J. (2009): Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism. Princeton: Princeton University Press.
 • Ariely, D. (2009): Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí, iracionální faktory v ekonomice i v životě. Praha: Práh. (popularizující kniha)
 • Ariely, D. (2011): Jak drahá je intuice: proč nás selský rozum často vede ke ztrátovým rozhodnutím. Praha: Práh. (popularizující kniha)
 • Baron, J. (2000): Thinking and deciding. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gilbert, D. T. (2007): Škobrtnout o štěstí: jak se chytá zlatá muška. Praha: Dokořán (popularizující kniha).
 • Loewenstein, G., Rabin, M., Camerer, C. (eds.) (2004): Advances in behavioral economics. New York: Russell Sage Foundation (vybrané kapitoly, A04).
 • Kahneman, D., Tversky, A. (eds.) (2000): Choices, values and frames. Cambridge: Cambridge University Press (vybrané kapitoly).
 • Kahneman, D., Diener, E., Schwarz, N. (eds.) (1999): Well-being: The Foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage (vybrané kapitoly, WB99).
 • * Kahneman, D. (2011): Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux (popularizující kniha).
 • Thaler, R. H. (ed.) (1994): The Winner’s curse: Paradoxes and anomalies of economic life, Princeton: Princeton University Press (vybrané kapitoly).
 • * Wilkinson, N. (2008): An introduction to behavioral economics. Houndmills: Palgrave Macmillan. [resp. + Klaes, M.  (2012), Revised Edition.]
 • Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

  E-mailová politika: Přednášející se bude snažit reagovat do 2. dne (ne-li, využijte kontakt na jeho T. A.). Váš e-mail by měl vždy obsahovat ident předmětu. E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v ISIS, zůstanou bez odpovědi. Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.

  Průběžný test (30%, 60 minut):

  Test se bude skládat z 9 otázek (5 otevřených otázek s krátkými odpověďmi po 2 bodech, 4 otázky na „řešení problému” po 5 bodech). Otázky budou zaměřeny na obsah povinných článků a přednášek. Test bude předložen v 11. týdnu výuky.

  Vypracování semestrální práce (40%):

  Práci lze vypracovat samostatně či v týmu 2 studentů. Spolu-autoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce. Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně (i) diskutovat metodologický problém uvnitř oboru ekonomie a psychologie nebo (ii) provést a vyhodnotit jednoduchý dosud neuskutečněný oborový experiment. Nebo (iii) využít probraných teorií a hypotéz při vysvětlení reálných ekonomických fenoménů (tj. užít reálná data). Práce by měla obsahovat min. 4 reference na odborné články v daném tématu (ve smyslu naprostého minima umožňujícího práci obhájit). Studenti (či jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno (!) do začátku přednášky v 8. týdnu výuky! Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu (ideálně v KH; postačuje však zaslat e-mail v délce cca jedné A4 s názvem práce, způsobem zpracování a základní literaturou). Pro inspiraci nahlédněte články uvedené k jednotlivým tématům či se stavte v KH. Student, který nebude mít schváleno zadání práce v termínu, je automaticky hodnocen coby nevyhověl. Semestrální práce se vkládají do relevantní odevzdávárny v ISIS (dle zvoleného termínu ústní zkoušky).

  Ústní zkouška (30%, cca 20 minut):

  bude vycházet zejména z obecného tématu semestrální práce, pochopení využívaných metod a studií a z v semestru probrané látky. Zkoušku (individuálně) lze podstoupit nejdříve týden po odevzdání práce, bude se konat ve zkouškovém období, vizte termíny v ISIS. Relevantní aktivitou na přednáškách lze získat pozitivní body.Do 3. týdne výuky lze kurz omluvit prostou žádostí, poté je nutno postupovat dle oficiální směrnice. Hodnocení, 1: 90-100 %, 2: 75-89 %, 3: 60-74 %, 4+: 50-59 %, 4: 0–49 % (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu podstoupit ústní zkoušku).

  Rozvrh přednášek:

  Syllabus obsahuje ke každému tématu povinné: * texty, studenti je musejí od 2. týdne znát před přednáškou (texty značené: (*) jsou velmi doporučované). Přednášky budou obvykle rozděleny na část (i) teoretickou, resp. na specifické experimenty či studie o individuálním chování a na část (ii) reálných ekonomických jevů, resp. aplikaci teorií či implikace pro hospodářskou politiku.
  Povinný text bude na přednášce diskutován, nikoliv vykládán. Nenastudujete-li si jej, obvykle si velmi ztížíte pochopení látky na přednášce! Ostatní literatura je doporučená a bude (obvykle) zmíněna na přednáškách. Mnohé uvedené originální články byly rovněž přetištěny v editovaných knihách uvedených v Literatuře, je irelevantní, z kterého zdroje budete čerpat.
  Je pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.

  1. Úvod kurzu + Metodologie behaviorální a experimentální ekonomie (design a ne/výhody laboratorního v. přirozeného experimentu) [+ "Jak vytvořit design experimentu." a "Kde hledat data."]

  * Henrich, J., Heine, S. J., Norenzayan, A. (2010): The weirdest people in the world? Behavioral and Brain Sciences 33, str. 61-83.
  Gul, F., Pesendorfer, W. (2008): The Case for mindless economics, v The Foundations of positive and normative economics: A Handbook (Handbooks in Economic Methodologies), A. Caplin and A. Schotter (ed.). New York: Oxford University Press, str. 3-42.
  Hertwig, R., Ortmann, A. (2001): Experimental practices in economics: A methodological challenge for psychologists? Behavioral and Brain Sciences 24, str. 383-403.
  (*) Levitt, S. D., List, J. A. (2007): What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world? Journal of Economic Perspectives 21, str. 153-174.
  Smith, V. L. (2002): Method in experiment: rhetoric and reality. Experimental Economics 5, str. 91-110.
  Smith, V. L. (2003): Constructivist and ecological rationality in economics. American Economic Review 93, str. 465-508.

  2. Ekonomie a psychologie coby různé pohledy na stejný problém? Co jsou to heuristiky a kdy ne/můžeme hovořit o i/racionálním chování? Koncept omezené racionality.

  * Gigerenzer, G. (2008): Why heuristics work. Perspectives on Psychological Science 3, str. 20-29.
  * Kahneman, D. (2003): Maps of bounded rationality: Psychology for Behavioral Economics. American Economic Review 93, str. 1449-1475.
  (*) DellaVigna, S. (2009): Psychology and economics: Evidence from the field. Journal of Economic Literature, str. 315-372.
  Frederic, S. (2005): Cognitive Reflection and Decision Making. Journal of Economic Perspectives, 19 (4), str. 25-42.
  Marewski, J., Gaissmaier, W., Gigerenzer, G. (2010): Good judgments do not require complex cognition. Cognitive Processing 11, str. 103-121.
  Rabin, M. (2002): A Perspective on psychology and economics. European Economic Review 46, str. 657-685.
  Simon, H. (1956): Rational choice and the structure of the environment. Psychological Review 63, str. 129-138.

  3. Pozitivní psychologie – ne/dosažitelné cíle lidského snažení (sociální komparace, hédonická adaptace).

  * Frey, B., Stutzer, A. (2002): What can economists learn from happiness research? Journal of Economic Literature 40, str. 402-35.
  * Easterlin, R. A. (2003): Explaining happiness. Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(19), str. 11176-11183.
  (*) Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D. A., Schwarz, N., & Stone, A. A. (2004): A Survey Method for Characterizing Daily Life Experience: The Day Reconstruction Method. Science, 306(5702), str. 1776-1780.
  Ariely, D., Loewenstein, G., Prelec, D. (2003): Coherent arbitariness: Stable demand curves without stable preferences. Quarterly Journal of Economics, str. 73-105.
  Frederick, S., Loewenstein, G. (1999): Hedonic adaptation. str. 302-328 v WB99.
  Gilbert, D. T., Wilson, T. D. (2009): Why the brain talks to itself: sources of error in emotional prediction. Philosophical Transaction of Royal Society B: Biological Sciences 364, str. 1335–1341.
  Iyenigar, S. S., Lepper, M. R. (2000): When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing. Journal of Personality and Social Psychology 79, str. 995-1006.
  Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D., Schwarz, N., Stone, A. A. (2006): Would you be happier if you were richer? A focusing illusion. Science 312, str. 1908-1910.
  Kahneman, D. (1999). Objective happiness. str. 3-25 v WB99.

  4. Závislost na okolí: Prospektová teorie I. – refereční bod, averze ke ztrátě, majetnický sklon, chyba statutu quo, rámování a ukotvení situace. Mentální účetnictví.

  * Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. (1991): Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic Perspectives 5, str. 193-206.
  * Tversky, A., Kahneman, D. (1981): The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science, New Series 4481, str. 453-458.
  (*) Kahneman, D., Tversky, A. (1979): Prospect theory: An Analysis of decision under risk. Econometrica 47, str. 263-291.
  List, J. (2003): Does market experience eliminate market anomalies? Quarterly Journal of Economics 118, str. 41-71.
  Epley, N., Mak, D., Idson, L. C. (2006): Bonus of rebate? The impact of income framing on spending and saving. Journal of Behavioral Decision Making 19, str. 213-227.
  Benartzi, S., Thaler, R. H. (1995): Myopic loss aversion and the equity premium puzzle. Quarterly Journal of Economics 110, str. 73-92.
  (*) Camerer C. (2000): Prospect theory in the wild: Evidence from the field. str. 148-161 v A04.
  Kahneman, D., Knetsch, J. L., Thaler, R. H. (1990): Experimental tests of the endowment effect and the Coase theorem. Journal of Political Economy 98, str. 1325-1348.
  (*) Thaler, R. H. (1999): Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making 12, str. 183-206.

  5. + 6. Potěšení ze sázky: Prospektová teorie II. – averze k riziku a k nejistotě, efekt jistoty, nelineární hodnocení pravděpodobností (+ reprezentativní a dostupnostní heuristika). Nadměrný optimismus.

  * Loewenstein, G., et al. (2001): Risk as feelings. Psychological Bulletin 127, str. 267-286.
  (*) Tversky, A., Kahneman, D. (1974): Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 185(4157), str. 1124-1131.
  Silva-Risso, J. et al. (2012): Projection Bias in the Car and Housing Markets. NBER Working Paper No. 1821.

  Pokračování, Informační kaskády a úvod do ekonomie pozornosti.

  * Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., Welch, I. (1998): Learning from the behavior of others: Conformity, fads, and informational cascades. The Journal of Economic Perspectives, 12, str. 151-170.
  * Huberman, G., Regev, T. (2001): Contagious speculation and a cure for cancer: A nonevent that made stock prices soar. The Journal of Finance, 56(1), str. 387-396.
  Akerlof, G., Dickens, W. (1982): The Economic consequences of cognitive dissonance. American Economic Review 72, str. 307-319.
  Bénabou, R., Tirole, J. (2002): Self-confidence and personal motivation. Quarterly Journal of Economics 117, str. 871-915.
  Hoelzl, E., Rustichini, A. (2005): Overconfident: Do you put your money on it? Economic Journal 115, str. 305-318.
  Hung, A., Plott, Ch. (2001): Information cascades: Replication and an extension to majority rule and conformity-rewarding institutions. American Economic Review 91, str. 1508-1520.
  Vitaglione, G. D. (2012): Driving Under the Influence (of Mass Media): A Four-Year Examination of NASCAR and West Virginia Aggressive-Driving Accidents and Injuries. Journal of Applied Social Psychology 42(2), str. 488-505.
  Levav, J., Argo, J. J. (2010): Physical contact and financial risk taking. Psychological Science 21, str. 804-810.
  (*) Slovic, P., Peters, E. (2006): Risk perception and affect. Current Directions in Psychological Science 15, str. 322-325.

  7. + 8. Neodolatelná přitažlivost zítřka: mezičasové volby, problém omezené sebekontroly, přeceňování přítomnosti.

  * Frederick, S., Loewenstein, G. and O’Donoghue, T. (2002). Time discounting and time preference: A Critical review. Journal of Economic Literature. 40(2), 351-401.
  DellaVigna, S., Malmendier, U. (2006): Paying not to go to the gym. American Economic Review 96, str. 694-719.
  O’Donoghue, T., Rabin, M. (1999): Doing it now or doing it later. American Economic Review 89, str. 103-124.
  (*) O’Donoghue, T., Rabin, M. (2000): The Economics of immediate gratification. Journal of Behavioral Decision Making 13, str. 233-250.
  Ikeda, S., Kang, M., Ohtake, F. (2010): Fat debtors: Time discounting, its anomalies, and body mass index. ISER Discussion Paper No. 732.

  Pokračování, (Sebe)zavazování, prokrastinace, chyby v hodnocení budoucnosti a pamatování minulosti.

  * Ariely, D., Wertenbroch, K. (2002): Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological Science 13, str. 219-224.
  * Burger, N., Lynham, J. (2010): Betting on weight loss … and losing: personal gambles as commitment mechanisms. Applied Economics Letters, 17(12), str. 1161-1166.
  (*) Gilbert, D. T., Wilson, T. D. (2007): Prospection: Experiencing the future. Science 317, str. 1351-1354.
  Akerlof, G. (1991): Procrastination and obedience. American Economic Review 81, str. 1-19.
  Loewenstein, G., O’Donoghue, T., Rabin, M. (2003): Projection bias in predicting future preferences. Quarterly Journal of Economics 118, str. 1209–1248.
  Read, D., Van Leeuwen, B. (1998): Predicting hunger: The effects of appetite and delay on choice. Organizational Behavior and Human Decision Processes 76, str. 189-205.
  (*) Zimbardo, P., Boyd, J. (2010): The Time paradox, The New psychology of time that will change your life. New York: Free Press.

  9. + 10. Sociální strategie (sobeckost, altruismus, reciprocita, rovnost, sociální status) a Úvod do behaviorální teorie her.

  * Fehr, E. and Gächter, S. (2000): Fairness and retaliation: The Economics of reciprocity. Journal of Economic Perspectives 14, str. 159-181.
  * Kahneman, D., Knetsch, J., Thaler, R. (1986): Fairness as a constraint on profit-seeking: Entitlements in the market. American Economic Review 74, str. 728-741.
  (*) str. 318+ v Ho, T. H., Lim, N., Camerer, C. F. (2006): Modeling the Psychology of Consumer and Firm Behavior with Behavioral Economics. Journal of Marketing Research 43(3), str. 307-331.
  (*) Camerer, C., Ho, T., Chong, K. (2001): Behavioral game theory: Thinking, learning and teaching.
  Camerer, C. (2003): Behavioral game theory: Experiments in strategic interaction. Princeton: Princeton University Press.
  Gigerenzer, G., Goldstein, D. G. (1996). Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. Psychological Review 103, str. 650-669.
  Falk, A., Kosfeld, M. (2006): The Hidden cost of control. American Economic Review 96, str. 1611-1630.
  Fehr, E., Gäther, S. (2000): Cooperation and punishment in public goods experiments. American Economic Review 90, str. 980-994.
  Fehr, E., Schmidt, K. (2000): Fairness, incentives and contractual choices. European Economic Review 44, str. 1057-1068.
  Sunstein C. R. (2005): Moral heuristics. Behavioral and Brain Sciences 28, str. 531-573.

  Pokračování, Vnitřní a vnější motivace.

  * Gneezy, U. et al. (2011): When and Why Incentives (Don’t) Work to Modify Behavior. Journal of Economic Perspectives 25(4), str. 191-210.
  Gneezy, U., List, J. (2006): Putting behavioral economics to work: Testing for gift exchange in labor markets using field experiments. Econometrica 74, str. 1365–1384.
  Bénabou, R., Tirole J. (2006): Incentives and prosocial behavior. American Economic Review 96, str. 1652-1678.
  Kreps, D. (1997): Intrinsic motivation and extrinsic incentives. American Economic Review 87, str. 359-64.

  11.  Průběžný test + Hromadné psychologické jevy = ekonomie? Stádní chování, bubliny na trzích, behaviorální finance.

  (*) Hirshleifer, D. (2001): Investor Psychology and Asset Pricing. The Journal of Finance, 56(4), str. 1533-1597.
  Odean, T. (1999): Do investors trade too much? American Economic Review 89, str. 1279-1298.
  Barber, B., Odean, T. (2001): Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment. Quarterly Journal of Economics 116, str. 261–292.
  Cooper, M. J., Dimitrov, O., Rau, P. R. (2001): A rose. com by any other name. The Journal of Finance 56(6), str. 2371-2388.
  Hirshleifer, D. A., Shumway, T. (2003): Good day sunshine: Stock returns and the weather. Journal of Finance 58, str. 1009–1032.
  Lamont, O., Thaler, R. (2003): Can the market add and subtract? Mispricing in tech stock carve-outs. Journal of Political Economy 111, str. 227-268.
  Smith, V. L., Suchanek, G., Williams, A. (1988): Bubbles, crashes and endogenous expectations in experimental spot asset markets. Econometrica 56, str. 1119-1151.

  12. Pokračování + „Ekonomie a psychologie” finanční a hospodářské krize.

  * Barberis, N., Thaler, R. H. (2003): A survey of behavioral finance. National Bureau of Economic Research.
  (*) Gärling, T., Kirchler, E., Lewis, A., van Raaij, F. (2010): Psychology, financial decision making, and financial crises. Psychological Science in the Public Interest 10, str. 1–47.(*) Levine, R. (2010). An autopsy of the US financial system: accident, suicide, or negligent homicide. Journal of Financial Economic Policy, 2(3), 196-213.
  Baker, M., Wurgler, J. (2006): Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance 61, str. 1645-1680.
  Brunnermeirer, M. K. (2009): Deciphering the liquidity and credit crunch 2007-2008. Journal of Economic Perspectives 23, str. 77-100.
  Shleifer, A., Vishny, R. (2010): Unstable Banking. Journal of Financial Economics 97, str. 306-18.

  13. Normativní ekonomie – existuje řešení a kdy jej můžeme zvolit, hospodářská politika.

  * Camerer, C. F. (2006): Wanting, liking, and learning: Neuroscience and paternalism. University of Chicago Law Review 73, str. 87-110.
  Camerer, C. F., et al. (2003): Regulation for conservatives: Behavioral economics and the case for „asymmetric paternalism”. University of Pennsylvania Law Review 151, str. 1211-1254.
  Jolls, Ch., Sunstein, C. R. (2006): Debiasing through law. Journal of Legal Studies 35, str. 199-241.
  Thaler, T., Sunstein, C. R. (2003): Libertarian paternalism. American Economic Review 93, str. 175-179.