Behaviorální finance
Kurz

Zaměření kurzu:

Kurz nabízí souhrnný přehled nové a důležité části oboru financí, vycházejícího z předpokladu, že rozhodování se o investicích a chování investora nemusí být nutně vedeno čistě racionálními úvahami, ale též ovlivněno působením různých ne-racionálních faktorů na osobní úrovni i na úrovni celého trhu. Kurz se pokouší o kritickou reflexi ve finančních analýzách často implicitního předpokladu racionálního investora, o prozkoumání jeho limitů a možností zpřesnění finančních analýz využitím poznatků behaviorální ekonomie. Studenti se prostřednictvím primárních zdrojů seznámí se současnými výzkumy z oblastí behaviorální ekonomie a behaviorálních financí a získají schopnost kriticky aplikovat tyto nově nabyté znalosti v praktických otázkách investování a procesů finančních trhů.

Doporučováno je předchozí absolvování kurzu Ekonomie a psychologie, nicméně v prvních hodinách kurzu jsou základní koncepty stručně zrekapitulovány a motivovaní studenti mohou případně neabsolvování zmíněného kurzu nahradit intenzivnějším samostudiem.

 

Administrativa, požadavky na úspěšné zakončení kurzu:

E-mailová politika: Přednášející se bude snažit reagovat do 2. dne (ne-li, využijte kontakt na jeho T. A.). Váš e-mail by měl vždy obsahovat ident předmětu. E-maily vyžadující informace, které jsou obsahem tohoto syllabu či které explicitně zazněly na přednášce či které jsou přístupné na webu fakulty/v ISIS, zůstanou bez odpovědi. Vyžaduje-li váš dotaz detailnější odpověď/vysvětlení jsou upřednostňovány konzultace v KH, popř. lze dohodnout konzultaci i mimo ně.

3x esej (30%):
Každý student musí v průběhu semestru vypracovat 3 krátké eseje (každý cca 2 normostrany) na zadané téma vycházející z problematiky diskutované na hodinách. Je doporučováno odcitovat alespoň tři zdroje na podporu svých tvrzení.

Vypracování semestrální práce (40%):
Práci lze vypracovat samostatně či v týmu maximálně 3 studentů. Spolu-autoři musejí znát a spolupodílet se na všech aspektech práce. Text, v rozsahu cca 10 až 15 normovaných stran, by měl původně využít probraných teorií a hypotéz při vysvětlení reálných ekonomických fenoménů (tj. užít reálná data). Práce by měla obsahovat min. 4 reference na odborné články v daném tématu (ve smyslu naprostého minima umožňujícího práci obhájit). Studenti (či jejich dále již neměnné týmy) musejí mít plánované téma a způsob zpracování práce schváleno (!) do začátku přednášky v 8. týdnu výuky! Praxe hovoří, že je třeba minimálně 3 kol upřesňování, než dojde k oboustrannému pochopení. Je doporučeno proto konzultovat zadání práce v dostatečném předstihu (ideálně v KH; postačuje však zaslat e-mail v délce cca jedné A4 s názvem práce, způsobem zpracování a základní literaturou). Pro inspiraci nahlédněte články uvedené k jednotlivým tématům či se stavte v KH. Student, který nebude mít schváleno zadání práce v termínu, je automaticky hodnocen coby nevyhověl. Semestrální práce se vkládají do relevantní odevzdávárny v ISIS (dle zvoleného termínu ústní zkoušky – obhajoby práce).

Závěrečný test (30%):

Test se bude skládat z 5 otázek (5 otevřených otázek na „řešení problému“ po 6 bodech). Otázky budou zaměřeny na obsah povinných článků a přednášek. Test bude předložen v zkouškovém období.

Aktivita na hodinách (+X%):
Aktivitou v diskuzích lze získat další body do hodnocení.
Do 3. týdne výuky lze kurz omluvit prostou žádostí, poté je nutno postupovat dle oficiální směrnice. Hodnocení, 1: 90-100 %, 2: 75-89 %, 3: 60-74 %, 4+: 50-59 %, 4: 0–49 % (studenti hodnocení 4+ získají možnost znovu podstoupit ústní zkoušku).

Rozvrh přednášek:

Sylabus obsahuje ke každému tématu povinné: * texty, studenti je musejí od 2. týdne znát před přednáškou (texty značené: (*) jsou velmi doporučované). Hodiny budou obvykle probíhat formou diskuse nad povinnými články, znalost textů je tudíž pro využití potenciálu kurzu nezbytná. Povinný text bude na přednášce diskutován, nikoliv vykládán. Nenastudujete-li si jej, obvykle si velmi ztížíte pochopení látky na přednášce! Ostatní literatura je doporučená a bude (obvykle) zmíněna na přednáškách.

Je pravděpodobné, že harmonogram nebude dodržen, prioritu má vždy postup zmíněný na přednáškách.

 

1. Úvod – klasické, nebehaviorální finance. Opakování tradičního paradigmatu jako východisko jeho následné kritické reflexe.
Fama, Eugene, Lawrence Fisher, Michael C. Jensen, and Richard R. Roll, (1969), The adjustment of stock price to new information, International Economic Review, 10: 1-21.
(*) Fama, Eugene (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 25:383-417.
Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964. The Journal of Finance, 23(2), 389–416. doi:10.2307/2325404

 

2. Behaviorální ekonomie v kostce. Shrnutí nejdůležitějších poznatků behaviorální ekonomie jako základu behaviorálních financí – prospektová teorie, endowment efekt, averze ke ztrátě a status quo bias.

Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The Endowment Effect, Loss Aversion, and Status Quo Bias. The Journal of Economic Perspectives, 5(1), 193–206. doi:10.2307/1942711 Loewenstein, G., Weber, E., & Hsee, C. (2006). Risk as Feelings (SSRN Scholarly Paper No. ID 929947). Rochester, NY: Social Science Research Network. Retrieved from http://papers.ssrn.com/abstract=929947

(*) Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 263–291. doi:10.2307/1914185
(*) Levy, H., & Wiener, Z. (2013). Prospect theory and utility theory: Temporary versus permanent attitude toward risk. Journal of Economics and Business, 68, 1–23. doi:10.1016/j.jeconbus.2013.01.002
(*) List, J. A. (2003). Does Market Experience Eliminate Market Anomalies? The Quarterly Journal of Economics, 118(1), 41–71. doi:10.1162/00335530360535144
Camerer, C. (2000). Prospect theory in the wild: Evidence from the field. In D. Kahneman & A. Tversky (Eds.), Choices, Values, and Frames (pp. 288–300). Cambridge University Press.
Grinblatt, M., & Han, B. (2005). Prospect theory, mental accounting, and momentum. Journal of Financial Economics, 78(2), 311–339. doi:10.1016/j.jfineco.2004.10.006
Wilkinson, N. (2007). An introduction to behavioral economics. Chapter 1, retrievable from http://www.palgrave.com/PDFs/9780230291461.pdf

 

3. Časové preference, hyperbolické diskontování.

Frederick, S., Loewenstein, G., & O’Donoghue, T. (2002). Time Discounting and Time Preference: A Critical Review. Journal of Economic Literature, 40(2), 351–401. doi:10.2307/2698382

* Tversky, A., & Kahneman, D. (1975). Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. In D. Wendt & C. Vlek (Eds.), Utility, Probability, and Human Decision Making (pp. 141–162). Springer Netherlands. Retrieved from http://link.springer.com.ezproxy.is.cuni.cz/chapter/10.1007/978-94-010-1834-0_8
(*) DellaVigna, S. (2009): Psychology and economics: Evidence from the field. Journal of Economic Literature, str. 315-372.
(*) Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for Behavioral Economics. American Economic Review 93, str. 1449-1475.
Laibson, D. (1997). Golden Eggs and Hyperbolic Discounting. The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 443–478. doi:10.1162/003355397555253

 

4. Neefektivní trhy
* Andrei Shleifer, Inefficient Markets. Chapter 1.

Barberis, N., & Thaler, R. (2003). Chapter 18 A survey of behavioral finance. In M. H. and R. M. S. G.M. Constantinides (Ed.), Handbook of the Economics of Finance (Vol. Volume 1, Part B, pp. 1053–1128). Elsevier. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574010203010276 Rubinstein, M. (2000). Rational Markets: Yes or No? The Affirmative Case (SSRN Scholarly Paper No. ID 242259). Rochester, NY: Social Science Research Network. Retrieved from http://www.nhh.no/Files/Filer/institutter/for/seminars/finance/2008_fall/080908.pdf

(*) Bernard, Victor (1992). Stock Price Reactions to Earnings Announcements. In: Thaler, R. (Ed.), Advances in Behavioral Finance. New York: Russell Sage Foundation.
(*) De Bondt, Werner F.M., and Thaler, Richard (1985). Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance, 40:793-805.
(*) Froot, Kenneth A., and Richard H. Thaler, 1990, Anomalies: Foreign Exchange, Journal of Economic Perspectives 4:3 (Summer 1990), 179-192.
Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8. doi:10.1016/j.jocs.2010.12.007
Osler, C. (2007). The exchange rate in a behavioral finance framework. Journal of International Economics, 72(1), 265–270. doi:10.1016/j.jinteco.2006.11.002
Shefrin, H., & Statman, M. (2011). Behavioral Finance in the Financial Crisis: Market Efficiency, Minsky, and Keynes. Santa Clara University, November.

5. + 6. + 7. Limity arbitráže. Noise-trader model.

Shleifer, Andrei, Inefficient Markets (ch. 2 on noise trader risk; based on DeLong, Brad, Andrei Shleifer, Lawrence Summers, and Robert Waldmann, 1990, Noise trader risk in financial markets, Journal of Political Economy 98: 703-738).

Pokračování

Shleifer, Andrei, Inefficient Markets (ch. 3 on closed-end funds; based on Lee, Charles M., Andrei Shleifer, and Richard Thaler, 1991, Investor sentiment and the closed-end fund puzzle, Journal of Finance 46: 75-110). Wurgler, J., & Zhuravskaya, E. (2000). Does Arbitrage Flatten Demand Curves for Stocks? SSRN eLibrary. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=235182

Pokračování

Mitchell, M., Pulvino, T., & Stafford, E. (2002). Limited Arbitrage in Equity Markets. The Journal of Finance, 57(2), 551–584. Barberis, N., Huang, M., & Santos, T. (2001). Prospect Theory and Asset Prices. The Quarterly Journal of Economics, 116(1), 1–53. doi:10.1162/003355301556310

Long, J. B. D., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990). Noise Trader Risk in Financial Markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703–738. doi:10.2307/2937765, Ch.2
Gromb, D., & Vayanos, D. (2010). Limits of Arbitrage: The State of the Theory (Working Paper No. 15821). National Bureau of Economic Research. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w15821
Abdellaoui, M., Bleichrodt, H., & Kammoun, H. (2013). Do financial professionals behave according to prospect theory? An experimental study. Theory and Decision, 74(3), 411–429. doi:10.1007/s11238-011-9282-3
Kapadia, N., & Pu, X. (2012). Limited arbitrage between equity and credit markets. Journal of Financial Economics, 105(3), 542–564. doi:10.1016/j.jfineco.2011.10.014
Acharya, V. V., Lochstoer, L. A., & Ramadorai, T. (n.d.). Limits to arbitrage and hedging: Evidence from commodity markets. Journal of Financial Economics. doi:10.1016/j.jfineco.2013.03.003
Lamont, O. A., & Thaler, R. H. (2003). Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-outs. Journal of Political Economy, 111(2), 227–268. doi:10.1086/367683

8. Delegovaná arbitráž.

Shleifer, Andrei, Inefficient Markets (ch. 4 on delegated arbitrage; based on Shleifer, Andrei, and Robert Vishny, 1997, The limits of arbitrage, Journal of Finance 52: 35-55.)

(*) Baker, M., & Savaşoglu, S. (2002). Limited arbitrage in mergers and acquisitions. Journal of Financial Economics, 64(1), 91–115. doi:10.1016/S0304-405X(02)00072-7
(*) Mitchell, M., & Pulvino, T. (2012). Arbitrage crashes and the speed of capital. Journal of Financial Economics, 104(3), 469–490. doi:10.1016/j.jfineco.2011.09.002
Alexander, G. J., Cici, G., & Gibson, S. (2007). Does Motivation Matter When Assessing Trade Performance? An Analysis of Mutual Funds. Review of Financial Studies, 20(1), 125–150. doi:10.1093/rfs/hhl008
Cohen, L., Frazzini, A., & Malloy, C. (2007). The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns (Working Paper No. 13121). National Bureau of Economic Research. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w13121
Evans, R. B., & Fahlenbrach, R. (2012). Institutional Investors and Mutual Fund Governance: Evidence from Retail–Institutional Fund Twins. Review of Financial Studies, 25(12), 3530–3571. doi:10.1093/rfs/hhs105
Zitzewitz, E. (2003). Who Cares About Shareholders? Arbitrage-Proofing Mutual Funds. Journal of Law, Economics, and Organization, 19(2), 245–280. doi:10.1093/jleo/ewg011

9. + 10. + 11. + 12. Omezená racionalita na straně investora a její dopady na vývoj finančních trhů.

Shleifer, Andrei, Inefficient Markets (ch. 5 on a model of investor sentiment; based on Barberis, Nick, Andrei Shleifer, and Robert Vishny, 1998, A model of investor sentiment, Journal of Financial Economics 49: 307-343).

Pokračování

Barberis, N. C. (2012). Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment (Working Paper No. 18621). National Bureau of Economic Research. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w18621

Pokračování

Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1995). Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle. The Quarterly Journal of Economics, 110(1), 73–92. doi:10.2307/2118511

Pokračování

Hirshleifer, D. (2001). Investor Psychology and Asset Pricing. The Journal of Finance, 56(4), 1533–1597. doi:10.2307/2697808

(*) Fiegenbaum, A. (1990). Prospect theory and the risk-return association: An empirical examination in 85 industries. Journal of Economic Behavior & Organization, 14(2), 187–203. doi:10.1016/0167-2681(90)90074-N
(*) Li, Y., & Yang, L. (2013). Prospect theory, the disposition effect, and asset prices. Journal of Financial Economics, 107(3), 715–739. doi:10.1016/j.jfineco.2012.11.002
Bikhchandani, S., Hirshleifer, D., & Welch, I. (1998). Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational Cascades. The Journal of Economic Perspectives, 12(3), 151–170. doi:10.2307/2647037
Camerer, C. (1989). Bubbles and Fads in Asset Prices. Journal of Economic Surveys, 3(1), 3–41.
Floros, C. (2008). Stock market returns and the temperature effect: new evidence from Europe. Applied Financial Economics Letters, 4(6), 461–467. doi:10.1080/17446540801998585
Garber, P. M. (1990). Famous First Bubbles. The Journal of Economic Perspectives, 4(2), 35–54. doi:10.2307/1942889
Hirshleifer, D., & Shumway, T. (2003). Good Day Sunshine: Stock Returns and the Weather. The Journal of Finance, 58(3), 1009–1032. doi:10.2307/3094570
Hong, H., Kubik, J. D., & Stein, J. C. (2004). Social Interaction and Stock-Market Participation. The Journal of Finance, 59(1), 137–163. doi:10.2307/3694892
Shu, H.-C., & Hung, M.-W. (2009). Effect of wind on stock market returns: evidence from European markets. Applied Financial Economics, 19(11), 893–904. doi:10.1080/09603100802243766

13. Strana nabídky finančních trhů. 
* Shleifer, A., & Vishny, R. W. (2003). Stock market driven acquisitions. Journal of Financial Economics, 70(3), 295–311. doi:10.1016/S0304-405X(03)00211-3

Loughran, T., & Ritter, J. R. (1995). The New Issues Puzzle. The Journal of Finance, 50(1), 23–51. doi:10.2307/2329238

(*) Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. The Journal of Finance, 57(1), 1–32. doi:10.2307/2697832
(*) Ikenberry, D., Lakonishok, J., & Vermaelen, T. (1995). Market underreaction to open market share repurchases. Journal of Financial Economics, 39(2–3), 181–208. doi:10.1016/0304-405X(95)00826-Z
(*) Loughran, T., & Ritter, J. R. (1997). The Operating Performance of Firms Conducting Seasoned Equity Offerings. The Journal of Finance, 52(5), 1823–1850. doi:10.2307/2329466
Baker, M., Greenwood, R., & Wurgler, J. (2003). The maturity of debt issues and predictable variation in bond returns. Journal of Financial Economics, 70(2), 261–291. doi:10.1016/S0304-405X(03)00147-8
Baker, M., & Wurgler, J. (2000). The Equity Share in New Issues and Aggregate Stock Returns. The Journal of Finance, 55(5), 2219–2257. doi:10.2307/222488
Baker, M., & Wurgler, J. (2004). A Catering Theory of Dividends. The Journal of Finance, 59(3), 1125–1165. doi:10.2307/3694732
Cooper, M. J., Dimitrov, O., & Rau, P. R. (2001). A Rose.com by Any Other Name. The Journal of Finance, 56(6), 2371–2388. doi:10.2307/2697826
Dong, M., Hirshleifer, D., Richardson, S., & Teoh, S. H. (2006). Does Investor Misvaluation Drive the Takeover Market? The Journal of Finance, 61(2), 725–762. doi:10.2307/3699356
Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics, 60(2–3), 187–243. doi:10.1016/S0304-405X(01)00044-7
Henderson, B. J., Jegadeesh, N., & Weisbach, M. S. (2006). World markets for raising new capital. Journal of Financial Economics, 82(1), 63–101. doi:10.1016/j.jfineco.2005.08.004
Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations. The Journal of Finance, 57(4), 1795–1828. doi:10.2307/3094524
Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earnings management and the underperformance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics, 50(1), 63–99. doi:10.1016/S0304-405X(98)00032-4